Need Help? Talk to an Expert

QR code

การประยุกต์ใช้งาน ฟาร์มปศุสัตว์

ทีม MUI Robotics ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose) เพื่อวางแผนและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนในฟาร์มหมู

ฟาร์มปศุสัตว์ จมูกอิเล็กทรอนิกส์